กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "เทพรักษาน้อยเกมส์" ครั้งที่ ๗


องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “เทพรักษาน้อยเกมส์” ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาพราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กด้านร่างกายจิตใจ  อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ส่งเสริมให้เด็กเล็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการคิด  การตัดสินใจและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ส่งเสริมให้เด็กเล็กมีเจตคติที่ดีในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ความสามัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมสถาบันครอบครัว