กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่หมู่บ้านทับทิมสยาม


สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการนี้ โปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรหมู่บ้านทับทิมสยาม ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563 รวม 951 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยวันนี้ได้มอบแก่หมู่บ้านทับทิมสยาม 07 อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 170 ชุด, หมู่บ้านทับทิมสยาม 06 อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 172 ชุด และหมู่บ้านทับทิมสยาม 04 อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 101 ชุด พร้อมทั้งสนับสนุนเจลล้างมือ, หน้ากากอนามัย และข้าวอินทรีย์จากแปลงนาสาธิตให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวม 13 แห่ง

โครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม เป็นโครงการในพระดำริของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา รวมทั้งราษฎรที่เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำ ส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง จัดตั้งโครงการในลักษณะหมู่บ้านป้องกันตนเอง โดยจัดบ้านพักอาศัยที่ดินทำกิน และระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ระบบชลประทาน สถานีอนามัย ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นและระยะยาว เพื่อส่งเสริมให้มีอาชีพและรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น