กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการงานประเพณีวันพระคุณรำลึกพระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ บูชาศาลหลักเมืองและพิธีขอขวัญพระคุณข้าวชาวสังขะ ประจำปี ๒๕๖๑


องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา จัดโครงการงานประเพณีวันพระคุณรำลึกพระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ บูชาศาลหลักเมือง และพิธีขอขวัญพระคุณข้าวชาวสังขะ  ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะและบรรพบุรุษของชาวสังขะ  ส่งเสริมให้อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงเกียรติประวัติของเมืองสังขะ สร้างสิริมงคลแก่ชาวนา จัดแสดงนิทรรศการบุญขวัญข้าว วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสังขะ