กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการอบรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลง


 


โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลง 

                 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 

1.ชื่อโครงการ   โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลง 

                 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

2.หลักการและเหตุผล 

โรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขไทยตลอดมา เพราะไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่สร้างความสูญเสียชีวิตและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งที่ทุกฝ่ายได้ช่วยกันรณรงค์ป้องกันและควบคุมมาโดยตลอด และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  พบว่าปัญหาโรคไข้เลือดออกไม่ได้ลดลงมากนัก ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในระดับประเทศเรื่อยมา

ตำบลเทพรักษา เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยพื้นที่ทั่วไปเป็นป่าซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจึงมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น ทำนา เลี้ยงสัตว์ ปลูกยางพารา ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง กรณีตำบลเทพรักษาพบผู้ป่วยด้วย โรคไข้เลือดออกจากสถิติตั้งแต่ ปีพ.ศ.2560 มีจำนวนผู้ป่วย 6 ราย ปีพ.ศ.2561 มีจำนวนผู้ป่วย 14 ราย และปีพ.ศ.2562  มีจำนวนผู้ป่วย 5 ราย จากการเก็บสถิติสามปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องทุกปี  รวมถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พบผู้ป่วยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563 จำนวน 3 ราย  ซึ่งแยกเป็นรายหมู่ดังนี้ หมู่ที่ 6 บ้านลันแต้ และหมู่ที่ 13  บ้านลันแต้อุดมสุข

 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่  ตำบลเทพรักษา จึงได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติต่อนำโดยแมลง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดให้มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก กิจกรรมหยอดสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้ครอบคลุมทั้ง 13 หมู่บ้าน และสถานที่  ราชการทุกแห่ง เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย กำจัดยุงลายตัวเต็มวัยซึ่งเป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออกและเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกไม่ให้เกิดขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (3)  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ จึงดำเนินการโดยการบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ในเขตตำบลเทพรักษา

3.วัตถุประสงค์

1.เพื่อควบคุมป้องกันและลดปัญหาการระบาดโรคไข้เลือดออกโรคติดต่อนำโดยแมลงในเขตตำบลเทพรักษา

2. เพื่อรณรงค์ป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลายและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตตำบลเทพรักษา

3.เพื่อให้ประชาชนในตำบลเทพรักษา มีความรู้ ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคติดต่อนำโดยแมลง  ที่ถูกวิธี

4.กลุ่มเป้าหมาย  

                      อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่ในเขตตำบลเทพรักษา  จำนวน 65 คน

  5. วิธีการดำเนินงาน

              5.1 เสนอโครงการ / กิจกรรม  เพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

                   5.3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวางแผนดำเนินการ

                   5.4 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเทพรักษารับทราบและดำเนินโครงการ

                   5.5 ดำเนินการอบรมให้ความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการ

                  5.6 สรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน                               

6. ระยะเวลาดำเนินการ

                  เดือนสิงหาคม – กันยายน  พ.ศ.2563

7. สถานที่ดำเนินการ

                   พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ทั้ง 13 หมู่บ้าน