กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุตจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2561    ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต 47
  5 ก.พ. 2561    ประกาศองค์อบต.เทพรักษาประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 26
  5 ก.พ. 2561    ประกาศเจตนารมณ์อบต.เทพรักษา 22
  10 ต.ค. 2560    ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการมาตราการควบคุมภายใน 17
  10 ต.ค. 2560    ประกาศนโยบาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 15
  10 ต.ค. 2560    แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2561 - 2564 14
  2 ต.ค. 2560    ประกาศ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารบุคคล 19
  2 ต.ค. 2560    จรรยาบรรณวิชาชีพองค์กร 12
  31 พ.ค. 2560    ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ 17
  10 ก.พ. 2558    ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ 16
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 66448 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน