กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุตจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2561    ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต 125
  1 ต.ค. 2561    เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอบต.เทพรักษา 40
  1 ต.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบ 38
  5 ก.พ. 2561    ประกาศองค์อบต.เทพรักษาประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 69
  5 ก.พ. 2561    ประกาศเจตนารมณ์อบต.เทพรักษา 71
  10 ต.ค. 2560    ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการมาตราการควบคุมภายใน 56
  10 ต.ค. 2560    ประกาศนโยบาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 57
  10 ต.ค. 2560    แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2561 - 2564 57
  2 ต.ค. 2560    ประกาศ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารบุคคล 62
  2 ต.ค. 2560    จรรยาบรรณวิชาชีพองค์กร 46

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 201792 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน