กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
    รายละเอียดข่าว :

                 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านลันแต้ กว้าง 5 เมตร  ยาว 2,370 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 11,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบ เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา จึงขอประกาศร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565  ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565  รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

    เอกสารประกอบ : ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
 
ร่างประกาศประกวดราคา
ร่างเอกสารประกวดราคา
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
แบบรูป คสล. ม.6
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 790066 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน