กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ประกาศราคากลาง

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
    รายละเอียดข่าว :

               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านลันแต้  หมู่ที่ 6  (สู่พื้นที่การเกษตร)  ตำบลเทพรักษา  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ โดยทำการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งผิว ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 240.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

    เอกสารประกอบ : ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 248618 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน