กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    รายละเอียดข่าว :

ส่วนที่ 1(คำแถลง)

ส่วนที่ 2 (หลักการและเหตุผล) (รายจ่ายตามแผนงานฯ) (อนุมัติ/เห็นชอบ)

(รายงานประกาศรายรับ)

(รายงานรายละเอียดรายได้จัดเก็บ)

(รายงานประมาณการรายจ่าย)

(รายละเอียดแยกตามแผนงาน)

              (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

             (แผนงานรักษาความสงบภายใน)

             (แผนการศึกษา)

             (แผนสาธารณสุข)

             (แผนงานสังคมสงเคราะห์)

             (แผนงานเคหะและชุมชน)

             (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

             (แผนงานการเกษตร)

             (แผนงานงบกลาง)

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ

(แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่าย)

บันทึกรายงานการประชุมสามัญ สมัยที่๓ 

บันทึกการประชุมคณะแปรญัตติ

    เอกสารประกอบ : ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 721740 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน