กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ประกาศราคากลาง

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (20 ม.ค. 63 - ปิดภาคเรียน)
    รายละเอียดข่าว :

                  

               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา  จะดำเนินการจัดซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 – ปิดภาคเรียนที่ 2/2562  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา  อำเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

              เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206  ลงวันที่  1  พฤษภาคม  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาจึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา  อำเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 – ปิดภาคเรียน  รายละเอียดท้ายประกาศนี้

    เอกสารประกอบ : ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (20 ม.ค. 63 - ปิดภาคเรียน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 201040 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน