กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    รายละเอียดข่าว :

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                     บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

    เอกสารประกอบ : ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 447491 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน