กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "เทพรักษาน้อยเกมส์" ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
    รายละเอียดข่าว :

        ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ได้ดำเนินการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “เทพรักษาน้อยเกมส์” ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ส่งเสริมให้เด็กเล็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการคิด การตัดสินใจ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ส่งเสริมให้เด็กเล็กมีเจตคติที่ดีในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ความสามัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมสถาบันครอบครัว โดยได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาพราม  ตำบลเทพรักษา  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  นั้น

        บัดนี้ การดำเนินการโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงรายงานผลการดำเนินงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

    เอกสารประกอบ : รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "เทพรักษาน้อยเกมส์" ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 
รายงานผลเทพรักษาน้อยเกมส์ ส่วนที่ ๑
รายงานผลเทพรักษาน้อยเกมส์ ส่วนที่ ๒ (ภาพกิจกรรม)
    วันที่ลงข่าว
: 10 เม.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 78311 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน