กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 256
    รายละเอียดข่าว :

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน นั้น             

                   บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                      ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563

    เอกสารประกอบ : สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 256
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 346842 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน