กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
    รายละเอียดข่าว :

               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete เส้นบ้านอามุย ตำบลเทพรักษา – บ้านสตึง ตำบลดม กว้าง 6 เมตร  ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,200 ตารางเมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบ เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา จึงขอประกาศร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่  25  กุมภาพันธ์  2564  ถึงวันที่  4  มีนาคม  2564  รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ : ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
 
ร่างขอบเขตของงาน
ร่างประกาศประกวดราคา
ร่างเอกสารประกวดราคา
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 468590 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน