กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5)
    รายละเอียดข่าว :

การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 33 และมาตรา 34
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติภา ษี ที่ ดิ น แ ละ สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง พ.ศ. 2562 ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 9

    เอกสารประกอบ : แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 666259 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน