กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 สำนักปลัด
 

 


   
  -ว่าง-  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
นางสาววริษฐา  ดาวศรี นายอภิวัฒน์  จำนงค์ -ว่าง-
       นักพัฒนาชุมชน      ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางวริศรา แซ่อ้วง - ว่าง - - ว่าง -

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นิติกร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวอรวรรณ  ภูมิรินทร์ นายลี  เมียะแก้ว นางสาวกาญจนา  จันทร์ชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
 
นายนิวัตต์  จรจอม นายสนุก  บุตรนาค นายพีรพัฒน์  โสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป(ประจำรถน้ำอเนกประสงค์)
     
     
     
นายจตุพล  โสภา นายทองศูนย์  พรชู นายอม  ทองเต็ม
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
     
 

 

        สำนักปลัด

        มีหน้าที่ดำเนินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและการเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานแผน งบประมาณงานนิติการ ซึ่งถือเป็นงานหลัก และยังมีงานอื่นๆ อีกหลายด้านเช่น งานจัดพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร งาน รวบรวมข้อมูลสถิติงานแปลเอกสาร งานเตรียมการสำหรับการประชุมงาน บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทำรายงานประชุม และรายงานอื่นงานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ รวมทั้ง กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติหน้าที่ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตาม นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นโดยแบ่งงานภายในออกเป็นดังนี้

1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์ดีด การประชุมงานพัสดุ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดและแจกจ่ายเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 2. งานทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบุคคล งานสวัสดิการ การจัดระบบงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำแผน งานจัดทำข้อบังคับ   งบประมาณประจำปี งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานการพาณิชย์และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่เกี่ยวกับการตราข้อบังคับตำบล งานสัญญา งานนิติการ งานอนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5. งานสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ กลุ่มสตรีแม่บ้าน เด็กและเยาวชน และด้านอาชีพ ของประชน ในเขตความรับผิดชอบของตำบลห้วยบง ซึ่งสามารถระบุกิจกรรมได้ดังนี้- มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ- มอบเบี้ยยังชีพผู้พิการ- มอบเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์- พัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้าน- พัฒนางานอาชีพต่างๆ

6. งานกิจการสภา อบต.

7. งานส่งเสริมการเกษตร

8. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

9. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานใดที่ไม่ใช่หน้าที่ของส่วนราชการอื่น หรืองานที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 360930 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน