กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 กองช่าง
 

 


   
  (ว่าง)  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
   
  นายสมเจตน์  ยอดทอง  
  นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 
นายเทวา  จารัตน์   นายมนเทียน  ไหมทอง
ผู้ช่วยช่างโยธา   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
     
  กองช่าง  
 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านโยธา การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและงานเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานก่อสร้างและซ่อมบำรุงการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมงานเกี่ยวกับแผนงานที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีการจำแนกงานเป็นดังนี้

งานโยธามีหน้าที่

- งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านโยธา

- งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานด้านโยธา

- งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบงานโยธา

งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่

- งานด้านก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่นๆ ฯลฯ

- งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

- งานซ่อมบำรุงอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า

- งานควบคุมดูและอาคารสถานที่

- งานให้คำปรึกษาและแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

- งานประมาณราคาซ่อมบำรุงรักษา

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 360916 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน