กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 กองคลัง
 

 


   
  นางสาวจันทร์เพ็ญ  เกียรติวงศ์พัฒนา  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
-ว่าง- นางสาววรรณกร  จะเชิญรัมย์ -ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
-ว่าง- นางสาวฐิตินันท์ เอียมสะอาด นางสาวลัดดาภรณ์ บุญเพ็ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาวโสภา  พลณรงค์ นางสาวนิภาพร  เอี่ยมสะอาด  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
     
  กองคลัง  
 

    มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบ ใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน การ จัดสรรเงินต่างๆการจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบ ทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานภายในเป็นดังนี้

งานการเงินและบัญชี
- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
- งานควบคุมและการจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
- งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
- งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
- งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
- งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ
- งานการซื้อและการจ้าง
- งานจัดทำทะเบียนพัสดุ
- งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
- งานการจำหน่ายพัสดุ
- งานเก็บรักษา และเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัสดุและทรัพย์สิน
มีหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำ จัดซื้อจัดจ้าง
การเบิกจ่าย การจัดเก็บรักษา การซ่อมแซมบำรุงรักษา การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุ สัญญา การเปลี่ยน
แปลงสัญญาซื้อสัญญาจ้าง

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลอดจนศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บรายได้และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย มี หัวข้อ ดังต่อไปนี้
ภาษีโรงเรือน
เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง นั้น เช่น ตึกแถว
ร้านค้า บ้านเช่า บริษัท ห้างร้าน อู่ซ่อมรถ เป็นต้น
อัตราภาษี ร้อยละ  ของค่ารายปี
ภาษีป้าย
เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณา หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่า จะ แสดง หรือโฆษณา
ไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น
อัตราภาษี

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 360923 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน