กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 กองการศึกษา
 

 


   
  นางสาวบังอร  แอกทอง  
  ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   
  นายอัมรินทร์  สอนโครต  
  นักวิชาการศึกษา  
นันท์นภัส  ยอดทอง นางสาวชนม์ณิกา  ชาญเชี่ยว นางสาวอุไรวรรณ  โพธิราช
ครู ครู ครู
นางชวัลลักษณ์  อุดมทวี นางสุวรรณา  อุดณางาม นางชุติมา  ดวงบุญ
ครู ครู ครู
นางวราภรณ์  เติมใจ นางสาวณิชกมล  โสภา นางบังอร  ประจิตร์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวเยาวเรศ  สมยิ่ง นางบุญเลิศ  พิมพ์เสน นางสาวณิชาบูล  ภูมิรินทร์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวมีนา  สุขล้วน นางสาววัลภา  สิงหะ นางสาวกาญจนา  ดวงดี
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
 
นางสาวชิดชนก  ตุ้มนาค   นางสาวภคพร  พรมอุก
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 21840 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน