กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 กองการศึกษา
 

 


   
  นางสาวบังอร  แอกทอง  
  ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   
  นางสาวณภัทร มาสีหวล  
  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  
นันท์นภัส  ยอดทอง นางสาวชนม์ณิกา  ชาญเชี่ยว นางสาวอุไรวรรณ  โพธิราช
ครู ครู ครู
นางชวัลลักษณ์  อุดมทวี นางสุวรรณา  อุดณางาม นางชุติมา  ดวงบุญ
ครู ครู ครู
นางวราภรณ์  เติมใจ นางสาวณิชกมล  โสภา นางบังอร  ประจิตร์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวเยาวเรศ  สมยิ่ง นางบุญเลิศ  พิมพ์เสน นางสาวณิชาบูล  ภูมิรินทร์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวมีนา  สุขล้วน นางสาววัลภา  สิงหะ นางสาวกาญจนา  ดวงดี
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
 
นางสาวชิดชนก  ตุ้มนาค   นางสาวภคพร  พรมอุก
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
     
 

1.   งานบริหารการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

        1.1   งานแผนและวิชาการ

•จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ อบต.บางเพรียง

•จัดระบบรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของ อบต.บางเพรียง

        1.2   งานการศึกษาปฐมวัย

•บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

•การส่งเสริมพัฒนาเด็กวัย 0-5 ปี

•พัฒนาทางกาย เกี่ยวกับกิจวัตรของเด็กเพื่อมีความเจริญเติบโต และพัฒนาตามวัย

•พัฒนาทางใจ เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ คือ พัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และจริยธรรมไปพร้อม ๆ กัน

•พัฒนาตนเอง เกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการ และอาชีพ ใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ                                                                                                   

2.    งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม    มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

        2.1 งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ

•ส่งเสริมการจัดห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ หรือศูนย์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลแก่ประชาชน

•การจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว

        2.2   งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน

•จัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะด้านต่างๆ แก่เด็กและเยาวชน

•จัดชมรมหรือกลุ่มกีฬา ตลอดจนจัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาด้านต่างๆ

        2.3   งานประเพณี  ศิลปะ  และวัฒนธรรม

•จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม

•จัดงานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น

•รวบรวมข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และศึกษาค้นคว้า

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 360919 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน